Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Ochrona środowiska i zajęcie drogi gminnej

Nazwa Udzielnie dotacji ze środków budżetu miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
Opis Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 400 a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz uchwała Nr V/63/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta Oświęcim wraz z inwentaryzacją źródeł niskiej emisji
Miejsce Sprawę załatwia Wydział Gospodarki Miejskiej - Referat Ochrony Środowiska, ul. Zaborska 2, II piętro, pokój 29,
Informacja Osobą kompetentną do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
 • Inspektor - Magdalena Ptaszyńska, telefon: 842-91-29 wew. 1129    
                                 
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o zawarcie umowy o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych  w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim - wg załączonego wzoru wraz z załącznikami:
- odpis z wykazu hipotecznego lub odpis ze zbioru dokumentów - prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu (nie starszy niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji), ponieważ dla mojej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta,
- oświadczenie współwłaścicieli, o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu współwłaścicielowi,
- oświadczenie o prowadzeniu / nie prowadzeniu działalności gospodarczej w nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, na które ma być udzielona dotacja,
- świadectwo lub certyfikat ekologiczny lub inny dokument badań emisyjnych w przypadku posiadania kotła węglowego niskoemisyjnego z podajnikiem automatycznym, kotła na biomasę z podajnikiem automatycznym oraz kotła zgazowującego paliwo,
- oświadczenie, że wnioskodawca oprócz ubiegaia sie o dotację z budżetu Miasta Oświęcim będzie lub nie będzie ubiegał sie o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia z innych bezzwrotnych źródeł .

2. Wniosek  o wypłatę dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim - wg załączonego wzoru wraz z załącznikami:
- protokół odbioru zainstalowanego kolektora słonecznego sporządzony przez instalatora wykonującego montaż kolektora i podpisany przez właściciela nieruchomości. Protokół winien zawierać w szczególności: dane właściciela nieruchomości, dane instalatora i wyszczególnienie podstawowych elementów kolektora,
- faktury lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia z wyszczególnieniem ceny - dokumenty te powinny jako nabywcę wskazywać wnioskodawcę,
- oświadczenie wnioskodawcy, że pozyskał lub nie pozyskał dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia z innych bezzwrotnych źródeł. W przypadku pozyskania środków finansowych należy dostarczyć dokument potwierdzający ten fakt.

3. Po rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o udzielenie dotacji i stwierdzeniu zgodności z przyjętymi zasadami, zostaje zawarta umowa. Po realizacji zadania i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji wraz z kompletem dokumentów będzie realizowana wypłata dotacji osobom fizycznym.
Załączniki 1. Wniosek o zawarcie umowy o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych  w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2. Wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
Opłaty nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni po realizacji zadania i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami.
Tryb odwoławczy nie dotyczy
Informacje dodatkowe W przypadku wystąpienia braku środków finansowych na udzielenie dotacji, strona zostaje powiadomiona pisemnie o późniejszym, przypuszczalnym terminie załatwienia sprawy.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
   iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom,
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres BE10
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. Podanie  danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, za wyjątkiem numeru telefonu, który jest podawany dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu i szybszego załatwienia sprawy. Jest Pan/i zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-01-15 12:45:58
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-20 10:05:56
Osoba odpowiedzialna ANNA KOŁODZIEJ
Udostępnił Bozena Baran